Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

 Identifikácia predávajúceho:

 Italia Pleasure s.r.o., so sídlom Plzenská 2839/21, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 50 717 197, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č. 34113/P

Prevádzka: Italia Plesure Boutique, Weberova 8, 080 01 Prešov, Slovenská republika

bankové spojenie: IBAN: SK11000000002943035339, SWIFT: TATRSKBX.

kontaktné údaje: e-mail italiapleasure@gmail.com, telefónne číslo: +421 918 618 681

zodpovedná osoba: Mgr. Karina Kušnírová

Orgán dozoru a dohľadu :

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

Obchodné podmienky:

 1. Základné ustanovenia
 2. Kúpna zmluva
 3. Cena a platobné podmienky
 4. Dodacie podmienky
 5. Osobné údaje a ich ochrana
 6. Odstúpenie
 7. Záverečné ustanovenia

 

 1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru predávajúceho prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https://italiapleasure.com/ (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.2. Tieto VOP platia pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho https://italiapleasure.com/ alebo e-mailom zaslaným na e-mail: italiapleasure@gmail.com prejavili záujem o kúpu tovaru predávajúceho prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https://italiapleasure.com/ alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook na adrese: https://www.facebook.com/ipboutique/ (ďalej len „kupujúci“).

1.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.5. Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.6. Pre odstránenie pochybností platí, že kupujúcim je osoba identifikovaná vo fakturačných údajoch. Ak názov podnikateľa nekorešponduje s údajom o IČO, DIČ alebo IČ DPH, rozhodujúcim pre identifikáciu podnikateľa je údaj o IČO.

1.7 Tovarom sú produkty, ktoré sú prezentované na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https://italiapleasure.com/ (ďalej len „tovar“).

1.8. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.9. V prípade, že si predávajúci a kupujúci písomne dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať podmienky odchylne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v objednávke majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za súčasť objednávky ako návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ako ani dohodu o dojednaniach odchylných od týchto VOP, s výnimkou, ak zo záväzného akceptovania návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vyplýva, že predávajúci tieto komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky obsiahnuté v objednávke akceptoval.

 1. Kúpna zmluva

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý kupujúci urobil vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho https://italiapleasure.com/ alebo e-mailom na e-mail: italiapleasure@gmail.com, predmetom ktorých je odplatné dodanie tovaru predávajúceho prezentovaného na internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho https://italiapleasure.com/ kupujúcemu (ďalej len „objednávka„). Podmienkou platného potvrdenia objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu, a to na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, zo strany predávajúceho, predmetom ktorej je oznámenie o akceptovaní objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti tovaru, ceny tovaru a termínu dodania tovaru. Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho sa objednávka považuje za záväznú.

2.3 Uzavretú kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzavretou kúpnou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov z kúpnej zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov.

2.4. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky záväzne akceptovanej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe, a to podľa voľby predávajúceho, všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru ako aj ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).

2.5. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za objednaný tovar.

2.6. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

2.8 Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obsahuje jeho označenie, ako opis hlavných vlastností tovaru.

 1. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho a je zverejnená prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho https://italiapleasure.com/. Ceny tovaru uvedené v cenníku môžu podliehať jednostranným zmenám vykonaným zo strany predávajúceho. Cena tovaru objednaného kupujúcim je uvedená v objednávke. Ak nie je v objednávke uvedené inak, cena tovaru predstavuje cenu vrátane DPH.

3.2. Predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu z ceny tovaru uvedenej v objednávke, ak kupujúci v objednávke uvedie kód kupónu, ku ktorému sa zľava vzťahuje. Výška zľavy závisí od dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá vyplýva z kódu kupónu kupujúceho uvedeného v objednávke.

3.3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.4. Povinnosť kupujúceho uhradiť cenu tovaru nie je dotknutá ani v prípade vzniku nárokov kupujúceho z vád tovaru (viď Reklamačný poriadok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho https://italiapleasure.com/). Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho cenu tovaru jednostranne započítať.

3.5. Kupujúci uhrádza cenu tovaru platbou na dobierku, prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo platbou prostredníctvom platobnej karty. V prípade úhrady ceny tovaru prevodom/vkladom na účet predávajúceho sa cena tovaru považuje za uhradenú okamihom pripísania ceny tovaru na účet predávajúceho k voľnej dispozícii. Predávajúci prijíma platobné karty so symbolom Mastercard alebo Visa. Všetky transakcie sú z dôvodu bezpečnosti šifrované.

3.6 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu a iné náklady spojené s úhradou ceny tovaru, ak nie je v objednávke uvedené inak. Pri dodaní tovaru platí kupujúci cenu tovaru, náklady na dopravu a iné náklady spojené s úhradou ceny tovaru, ak nie je v objednávke uvedené inak. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. V prípade doručenia tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, kupujúci výslovne berie na vedomie, že cena doručenia tovaru bude v sume vo výške 3, 90 EUR za každú jednotlivú objednávku s výnimkou, že kupujúci uskutoční platbu za objednaný tovar vopred, a teda pred jeho doručením, pričom v uvedenom prípade bude doručenie tovaru zdarma. Pre prípad, kedy má byť tovar podľa požiadavky kupujúceho odoslaný mimo územia Slovenskej republiky, kupujúci výslovne berie na vedomie, že cena doručenia tovaru bude v sume vo výške 10,- EUR za každú jednotlivú objednávku s výnimkou dodania tovaru do Českej republiky, kedy cena dodania tovaru bude vo výške 5,- EUR za každú jednotlivú objednávku.

 1. Dodacie podmienky

4.1. Dodacia lehota závisí od dostupnosti tovaru. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2  pracovných dní do 10 pracovných dní od dátumu potvrdenia prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcu môže byť dodacia lehota dlhšia. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje.

4.2. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, a to v mieste dodania alebo v mieste odberu podľa jeho voľby uvedenej v objednávke. Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa. Miestom odberu je prevádzka predávajúceho uvedená v objednávke ako odberné miesto.

4.3. Ak má byť tovar kupujúcemu dodaný, kupujúci je povinný v objednávke uviesť správnu a úplnú poštovú adresu ako dodaciu adresu, je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na dodanie tovaru, tovar bezodkladne po jeho dodaní prevziať, jeho prevzatie potvrdiť v dodacom liste alebo v prepravnom liste a zaplatiť zaň riadne a včas cenu tovaru. Ak má byť tovar kupujúcim odobratý v odbernom mieste, kupujúci je povinný dostaviť sa do odberného miesta v prevádzkovom čase a v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia predávajúceho o možnosti prevzatia tovaru, tovar prevziať, jeho prevzatie potvrdiť v osobitnom doklade alebo zaplatením ceny tovaru.

4.4. Tovar je oprávnená za kupujúceho prevziať len osoba oprávnená konať v mene kupujúceho (napr. v prípade právnickej osoby – štatutárny orgán, zamestnanec kupujúceho). Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

4.5. V prípade, ak je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená a/alebo nekompletná, kupujúci nie je oprávnený zásielku prevziať, o tejto skutočnosti je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho a ak je tovar doručovaný prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti zo zasielateľskou spoločnosťou je povinný spísať zápis o škode.

4.6. V prípade, ak kupujúci tovar v mieste dodania alebo v odbernom mieste podľa jeho voľby uvedenej v objednávke, neprevezme v dodacej lehote, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie a kupujúci sa v takom prípade zaväzuje predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % ceny objednaného tovar s DPH zvýšenej o náklady na dopravu, a to v lehote do 3 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho kupujúcemu na jej úhradu.

4.7. Ak predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej správy, že ním objednaný tovar je pripravený na odber v odbernom mieste a predávajúci kupujúceho vyzve na prevzatie objednaného tovaru do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, má kupujúci povinnosť tovar v tejto lehote prevziať. V prípade, že kupujúci objednaný tovar v tejto lehote neprevezme je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu nákladov na skladné objednaného tovaru vo výške 1 % z ceny objednaného tovaru za každý aj začatý deň uskladnenia neodobratého tovaru. Ak kupujúci objednaný tovar neprevezme ani v lehote 15 dní odo dňa oznámenia predávajúceho kupujúcemu, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1. bod 6.1.2. týchto VOP.

 1. Osobné údaje a ich ochrana

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, a v prípade vrátenia kúpnej ceny číslo účtu. V prípade, ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, vystavenia daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, identifikácie kupujúceho, upresnenia objednávky telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, potvrdenia objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru. Kupujúci vyhlasuje, že berie na vedomie, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov je predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho, aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Bez poskytnutia osobných údajov predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

5.2 Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby spracúva v informačnom systéme s názvom „eshop“. Osobné údaje dotknutej osoby spracúvané v informačnom systéme sú chránené pred zverejnením a zneužitím treťou osobou. Za týmto účelom má prijaté účinné ochranné opatrenia.

5.3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich ako dotknutých osôb na účely – registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov, spracovanie objednávok, informovanie užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z.. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho https://italiapleasure.com/ v časti odber noviniek alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci zaslaním objednávky obsahujúcej súhlas so spracúvaním osobných údajov predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom realizovania marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách. Kupujúci má právo písomne namietať proti poskytovaniu a využívaniu osobných údajov v poštovom styku.

5.4. Predávajúci v súlade s ust. § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa – identifikačné údaje prevádzkovateľa zodpovedajú identifikačným údajom predávajúceho,
 • účel spracúvania osobných údajov – účelom spracúvania osobných údajov je splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, komunikácia medzi zmluvnými stranami, vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, upresnenie objednávky telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, ako aj realizovanie marketingových aktivít, informovania o akciách, novinkách a zľavách,
 • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov – predmetom spracúvania sú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt a e-mail, prípadne iné osobné údaje kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
 • poučenie o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:
  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  2. Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti namietať:
   1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu.
  3. Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  4. Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  5. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  6. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

5.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho ako dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim a nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru. 

 1. Odstúpenie

6.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim:

6.1.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho kupujúcemu, a to prevodom na účet kupujúceho alebo iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.1.2. Predávajúci je oprávnený od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade neprevzatia tovaru kupujúcim v zmysle čl. 4 ods. 4.7. VOP, pričom povinnosť kupujúceho nahradiť náklady predávajúcemu ako aj zaplatiť prípadne vzniknutý nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovenia týchto VOP tým nie je dotknutá/ý.

6.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom:

6.2.1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2.2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.2.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z..

6.2.4. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa VOP je zverejnený TU, pričom odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä avšak nielen presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum a podpis kupujúceho. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.2.5. Kupujúci je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení, a to zaslaním alebo prinesením do sídla alebo na prevádzku predávajúceho, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy. Lehota na odoslanie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Adresa na vrátenie tovaru: Italia Pleasure s.r.o., Plzenská 21, Prešov 08001. Tovar neposielať na inú ako túto adresu!

6.2.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

6.2.7. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.2.8. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla alebo prevádzky predávajúceho alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu na adresu sídla alebo prevádzky predávajúceho.

6.2.9. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru závisia od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

6.2.10. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

6.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 1. Záverečné ustanovenia

7.1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 250/2007 Z. z..

7.2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

7.3. Predávajúci má právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré boli v platnosti v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

7.4. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu: italiapleasure@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote najneskôr do 30 dní od jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon číslo 391/2015 Z. z.“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona číslo 391/2015 Z. z.. Návrh môže Kupujúci – spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona číslo 391/2015 Z. z.. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

7.5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na webovej stránke, a to konkrétne: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka aj zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne v sume do výšky 5,- EUR s DPH.

7.7. Tieto VOP sú platné odo dňa 24.7.2017

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Italia Pleasure s.r.o.

so sídlom Plzenská 2839/21

080 01 Prešov

Slovenská republika

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento tovar: …………..

Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Žiadne produkty